Speciálně pedagogická péče

Specializujeme se na děti školou povinné a klienty s potížemi v dospělosti. Pracujeme většinou individuálně, protože každý jedinec má potíže trochu v jiné oblasti.

Předškolák

preschool

Napište nám »

Již v předškolním věku se totiž mohou u dětí projevovat některé znaky, které svědčí o budoucích potížích ve školní práci (například špatné držení tužky, zvýrazněná aktivita, nepozornost, poruchy řeči, vysoká unavitelnost nepřiměřená věku a další). Později se pak mohou vyvinout ve specifické poruchy učení či chování. Proto je lépe začít s nápravou či cvičením již v předškolním věku.

Nežádoucí projevy u předškoláka – dítě je neklidné, nesoustředěné, má odklad školní docházky, těžko se začleňuje mezi ostatní děti, třikrát ho voláte než Vás uslyší, nerado si hraje či kreslí, jemná i hrubá motorika vázne (dítě se jeví jako neohrabané). Zjevné chyby v grafomotorice a další.

Zajímavý a žádaný program je prevence školní neúspěšnosti. Jedná se o práci s malými dětmi před nástupem do školy – dobrý start – hrátky před školou. Pracujeme s jednotlivci, ale i menšími skupinkami.

Školák

schoolish-guys

Napište nám »

Potíže, které se objevují u dětí školního věku bývají často již diagnostikovány, ale dále terapie a náprava neprobíhá. Je možné se individuálně či skupinově věnovat dané problematice. Jedná se zejména o poruchy učení (SPU – dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie, dys..) a chování, lehkou mozkovou dysfunkcí (LMD, ADHD, ADD), poruchy pozornosti, hyperaktivitu, nedostatečnou paměť, neurotické problémy a další. Správně nastavené techniky práce s dítětem mohou potíže zmírnit či odstranit.

  • náprava specifických poruch učení
  • možnosti reedukace, kompenzace
  • poradna a náměty pro rodiče a učitele dětí základních škol (jak pracovat s dítětem)
  • řešení výukových a výchovných problémů na 1. a 2. stupni ZŠ, návrhy podpůrných opatření
  • otázka jak se učit (žáci základních a středních škol, studenti vysokých škol)

Nežádoucí projevy u školáka či studenta: problémy se čtením, psaním, matematikou, pravopisem, neklidem nebo velkou pasivitou, dítě se neumí učit, špatný vztah ke škole, nízké sebevědomí u dětí s SPU – dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie, zhoršená paměť a pozornost, hyperaktivita, ADD, žák s nedostatečnými návyky. U starších žáků (studentů) se poruchy projevují stresem, nedbalostí, nepozorností, bolestmi hlavy, zvýšenou unavitelností, zhoršeným prospěchem, poruchami spánku a další.

Dospělý

adult-edu

Napište nám »

Věnujeme se i dospělé populaci, a to většinou individuálně. Nejčastěji se jedná o podporu v oblasti učení a pozornosti. Některé potíže spojené s učením a pozorností mohou přetrvávat až do dospělého věku. Většinou se s těmito problémy naučíme žít, ale i přesto je mnoho lidí, kterým tyto potíže život narušují.

Nežádoucí projevy u dospělého: nedostatečná koncentrace na práci, častá únava, poruchy spánku, nedostatek odpočinku, potíže v učení jazyků, problémy v psaní, špatné porozumění textům a další.

  • Podpora pozornosti a paměti
  • Odborné vedení u potíží spojených s poruchami učení
  • Poradna a návrhy opatření
  • Rozvoj a stimulace poznávací, rozumové a paměťové schopnosti

Poradna pro seniory – vedení učení a podpora vnímání, pozornosti a paměti – zde je možné pracovat i ve skupině (velmi oblíbené).

DysHelp tým pro Vás!

Zobrazit podrobnosti našeho týmu.

Kontaktujte nás

Adresa: Dana Nováková,
5. května 1059/17,
Praha 4
Telefon: +420 777 171 709
IČO 887 82 051
Facebook Facebook.com/Dyshelp
E-mail: info@dyshelp.cz